سردشت/ زن مبتلا به سرطان به زندگی خویش پایان داد

سردشت/ زن مبتلا به سرطان به زندگی خویش پایان داد

14:46 - 10 April 2018

 

هەنگاو: یک زن کورد اهل سردشت کە به سرطان مبتلا شدە بود، از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارش رسیدە به سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز دوشنبە ( ٢٠ فروردین ٩٧ / ٩ آوریل ٢٠١٨)،  فاطمە جمە  همسر عمر حسن زادە و اهل سردشت خودکشی کرد.

این زن کورد کە مبتلا به سرطان بود، از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود خاتمە دادە است.

یک منبع مطلع در این رابطه به خبرنگار “هەنگاو” در سردشت اعلام کرد، نهادهای ذیربط حکومت ایران هیچ خدماتی به این بیمار سرطانی ارائه نکردەاند.

لازم به ذکر است کە وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر شدید یکی از عمدەدلایل خودکشی  در ایران محسوب میشود.