سرنوشت سیروس عباسی کنشگر دهگلانی در هالەای از ابهام می باشد

سرنوشت سیروس عباسی کنشگر دهگلانی در هالەای از ابهام می باشد

02:40 - 12 August 2019

 

هەنگاو: سیروس عباسی کنشگر اهل دهگلان کە چند روز پیش و پس از انتقاد علی خامنەای بازداشت شدە بود، از زندان قروە بە مکان نامعلومی منتقل شدە و این نزی نگرانی خانوادە وی را بە همراه داشتە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز یکشنبە ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، پس از آنکە خانوادە سیروس عباسی کنشگر اهل دهگلان  موفق شدەاند کە در ازای قرار وثیقە حکم آزادی موقت وی را از دادسرای  عمومی و انقلاب این شهرستان دریافت کنند، بە زندان مرکزی قروە مراجعە کردەاند، اما کارمندان این زندان بە خانوادەاش گفتەاند کە شخصی با چنین مشخصاتی در زندان وجود ندارد و افراد لباس شخصی وی را با خود بردەاند.

فریدە ویسی، همسر سیروس عباسی نیز با انتشار برگە آزادی موقت دادسرای عمومی و انقلاب دهگلان در صفحە اینستاگرامی خود این خبر را تایید کردە است.

یکی از نزدیکان خانوادە عباسی طی مصاحبەای با هەنگاو اعلام کرد ، کە این اقدام خودسرانە نگرانی خانوادە وی را بە همراه داشتە و از سرنوشت نامعلوم وی نگران هستند.

سیروس عباسی، ساعت ١١ صبح روز جمعە ١٨ مرداد (٩ آگوست)  توسط نیروهای ادارە اطلاعات دهگلان در منزل شخصی خود  بازداشت شدە بود.

وی طی روزهای گذشتە با انتشار ویدیویی در صفحە اینستاگرامی خود ” ضمن اعلام حمایت از بیانیەی ۱٤ کنشگر مدنی جهت استعفای خامنەای، از وی خواست کە استعفا دهد و زمینە را برای برگزاری رفراندومی آزاد فراهم کند تا نسلهای بعد از انقلاب ٥۷ هم حق تعیین سرنوشت خویش را داشتە باشند.“