سلمان افرا بە پنج سال حبس محکوم شد

سلمان افرا بە پنج سال حبس محکوم شد

13:41 - 30 March 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل روستای نی از توابع مریوان، از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، سلمان افرا، جوان اهل روستای نی از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل پنج سال حبس محکوم شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد ، کە این حکم از سوی دادگاه انقلاب مریوان و بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە سلمان افرا تحمیل شدە است.

سلمان افرا روز یکشنبە (٢٧ آبان ٩٧ / ١٨ نوامبر ٢٠١٨)  از سوی نیروهای اطلاعات مریوان بازداشت و روز یک شنبە (٢٨ بهمن ٩٧ / ١٧ فوریە ٢٠١٩)، پس از سە ماه بازداشت با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.

سە شهروند دیگر ساکن این روستا چندی پیش بە تحمل ١٦ سال و ٦ ماه حبس محکوم شدە بودند.