سمکو معروفی بە اتهام محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە حبس محکوم شد

سمکو معروفی بە اتهام محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە حبس محکوم شد

10:50 - 14 December 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی و زیست محیطی شهر بوکان از سوی دادگاه این شهر بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٠ آذر ٩٨ (١١ دسامبر ٢٠١٩)، سمکو معروفی، از فعالین مدنی و زیست محیطی اهل بوکان از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری این شهرستان بە تحمل دو سال حبس محکوم گردید.

این حکم بە اتهام ”اخلال در نظم عمومی“ از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی این شهر نسبت بە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە و فعالیت های زیست محیطی صادر شدە است.

سمکو معروفی  ٢٢ مهر ٩٨ ( ١٤ اکتبر ٢٠١٩)، همراه با سە فعال دیگر بە نام های شاهو خضری“، ”هومان فیضی“ و همسر وی ”ژاکا اسماعیلپور“ بازداشت شدە بودند.

این چهار فعال روز روز دوشنبە ٦ آبان ٩٨ (٢٨ اکتبر ٢٠١٩)، پس از دو هفتە موقتا از زندان آزاد شدە بودند.