سهراب بهرامی زندانی سیاسی کورد دوبارە بە زندان بازگرداندە شد

سهراب بهرامی زندانی سیاسی کورد دوبارە بە زندان بازگرداندە شد

19:44 - 27 December 2018

 

هەنگاو: یکی از زندانیانی سیاسی شهر سنە (سنندج) کە مدت دو ماه بود با وثیقە در پروژە اشتغال بەکار زندان کار می کرد، دوبارە بازداشت و بە بند بازگرداندە شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٥ دی ٩٧ / ٢٦ دسامبر ٢٠١٨)، سهراب بهرامی زندانی سیاسی اهل سنە، دوبارە بازداشت و بە زندان منتقل شدە است.

سهراب بهرامی ٥٨ سالە، اوایل بهمن ماه سال ١٣٩٣ از سوی نیروهای امنیتی شهر سنە بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

این فعال کورد نهایتا  از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب شهر سنە به ریاست قاضی سعیدی به اتهام ”تبلغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون حکومت ایران (کوملە)“  به چهار سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

وی نهایتا روز شنبە (٦ آبان ٩٦ / ٢٨ اکتبر ٢٠١٧) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس بە زندان مرکزی سنە منتقل شدەبود.

سهراب بهرامی دو ماه پیش و با تودیع وثیقە سنگین و شرایط دشوار در پروژە (اشتغال بکار) زندان در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود بود، کە روز چهارشنبە بە دلایل امنیتی دوبارە بازداشت و بە زندان بازگرداندە شدە است.