سکینە پروانە، زندانی سیاسی کرد بە زندان قرچک ورامین منتقل شد

سکینە پروانە، زندانی سیاسی کرد بە زندان قرچک ورامین منتقل شد

20:52 - 21 April 2020


هەنگاو: یک زن اهل خراسان رضوی کە زمستان سال گذشتە در حین بازگشت از اقلیم کردستان بە اتهام همکاری و عضویت در یکی از احزاب کردستانی بازداشت شدە بود، بە زندان قرچک ورامین منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، سکینە پروانە، زندانی سیاسی اهل استان خراسان رضوی پس از چند روز نگهداری در بیمارستان روان درمانی امین آباد، در حالی کە آثار کبودی بر صورتش مشهود می باشد، بار دیگر بە قرنطینە زندان قرچک ورامین منتقل شدە است.

سکینە پروانە ٣٠ سالە، روز جمعە ١٨ بهمن ٩٨ (٧ فوریە ٢٠٢٠)، در حین بازگشت از اقلیم کردستان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات استان کردستان بازداشت و بە بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم بە بند ٢٠٩ زندان اوین تهران منتقل شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، این زن کرد بە اتهام همکاری و عضویت با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حوکمت ایران بازداشت شدە و علی رغم اتمام مراحل بازجویی، بە دلیل عدم توانایی برای تامین وثیقە ٥٠ میلیون تومانی، همچنان در بازداشت بە سر می برد.

سکینە پروانە ماه گذشتە بە اتهام شعار نویسی از زندان اوین بە زندان قرچک ورامین منتقل شدە بود و تنها پس از چهار روز روانە بیمارستان روان درمانی امین آبادشد.