سە ماه بی خبری از سرنوشت یک شهروند بازداشت شدە اهل اشنویە

سە ماه بی خبری از سرنوشت یک شهروند بازداشت شدە اهل اشنویە

11:56 - 8 August 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە حدودا سە ماه پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل اشنویە با هویت ”لقمان سیدەپور“ ٢٤ سالە حدودا سە ماه پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت و بە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، لقمان سیدەپور فرزند حمزە و اهل روستای ”بیژن آباد“ کە متاهل نیز می باشد، پس از بازداشت هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتە و تلاش‌های خانوادەاش در این زمینە بی‌نتیجە ماندە است.

لقمان سیدەپور پیشتر بە مدت چند سال عضو یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بودە و اوایل بهار با گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات بە اشنویە بازگشتە و بازداشت شدە بود.