شلیک نیروهای مسلح بە اتومبیل کاسبکار سقزی دو کشتە در پی داشت

شلیک نیروهای مسلح بە اتومبیل کاسبکار سقزی دو کشتە در پی داشت

15:51 - 13 July 2019

 

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران بە سوی اتومبیل یک کاسبکار اهل سقز آتش گشودە دو رانندە جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٢١ تیر ٩٨ / ١٢ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در جادە سقز بە بیجار بە سوی اتومبیل یک کاسبکار سقزی آتش گشودەاند.

در نتیجە تعقیب و گریز و بە رگبار بستن اتومبیل این کاسبکار با هویت ” حسن رسول زادە“ با اتومبیل دیگری برخورد کردە و منجر بە مرگ وی و رانندە اتومبیل مقابل شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە اتومبیل این کاسباکر کرد بە دلیل حمل یک دستگاه کلرگازی (سپلت) مورد هدف قرار گرفتە است.

هویت رانندە اتومبیل دیگر تا زمان تنظیم این خبر برای هەنگاو احراز نشدە است.