شهروند اهل سنندج بە ٥ سال حبس محکوم شد

شهروند اهل سنندج بە ٥ سال حبس محکوم شد

13:10 - 24 June 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج کە پیشتر بازداشت و موقتا از زندان آزاد شدە بود، بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، محمد امین کنعانی، شهوند اهل روستای ”تختە“ از توابع سنندج از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە تحمل ٥ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

این حکم در تاریخ ١٠ اردیبهشت ماه امسال از سوی قاضی سعیدی و بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر شدە است.

محمد امین کنعانی، در تاریخ (٢٤ مهر ٩٧ / ١٦ اکتبر ٢٠١٨)، پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس از ١٠٠ روز بازداشت با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.