صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی اهل بانە

صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی اهل بانە

12:25 - 10 May 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل بانە بە اتهام همکاری و عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل بانە با هویت ”سامان کریمی“ فرزند محمد صالح از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی “سعیدی” بە اتهام “همکاری با حزب دمکرات کرستان ایران” بە اعدام و ١٣ سال حبس محکوم شدە است. وی بە حکم صادرە اعتراض نمودە و پروندە وی بە دادگاه تجید نظر استان ارجاع دادە شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، سامان کریم اواسط سال ٢٠١٨ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بانە بازداشت شدە و زمستان گذشتە بە اعدام محکوم شدە وهم اکنون در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد.


این جوان اهل بانە پس از حملە مسلحانە روز پنج شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٧ (١٠ ماه می ٢٠١٨) بە پایگاه روستای ”زرواو“ شهرستان بانە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدە است. صدور حکم اعدام برای این جوان در حالی است کە مسئولیت این حملە را گروه عقاب های زاگروس، کە گروهی نزدیک بە حزب دمکرات کردستان ایران می باشد، بر عهدە گرفتە بود.


تاکنون خبر بازداشت و صدور حکم اعدام برای سامان کریمی رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین رسانە آن را منتشر می کند.


هەنگاو سعی می کند در گزارشات بعدی اطلاعات بیشتری را دربارە پروندە این زندانی سیاسی منتشر نماید.