صدور حکم برای شماری از بازداشت شدگان اخیر کردستان

صدور حکم برای شماری از بازداشت شدگان اخیر کردستان

11:35 - 11 December 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دستگاه قضایی حکومت ایران در شهر سنندج برای شماری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر حکم صادر کردە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، آرام شاکری فعال مدنی و از فعالین زیست محیطی مریوان کە ١١ آذر ماه از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در حالی کە زخمی بودە بازداشت شدە بود، از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە پرداخت مبلغی معادل ١٠٠٠ فشنگ کلاشینکوف محکوم شدە است.

از سوی دیگر، دو نفر از بازداشت شدگان اخیر سقز بە نام های ”ابراهیم حسین نژاد“ و ”نافع مینایی“ بە پرداخت مبلغ ١٤٠ میلیون تومان محکوم شدەاند. این دو روز سەشنبە ١٩ آذر ماه با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدەاند.