صدور حکم حبس برای سە شهروند اهل تنگیسر

صدور حکم حبس برای سە شهروند اهل تنگیسر

12:35 - 29 June 2019

 

هەنگاو: سە شهروند اهل تنگیسر کە تیرماه سال گذشتە بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سە شهروند اهل روستای تنگیسر بە نام های سیروان ارغوانی، امیر رضایی و فرزاد صادقیان از سوی دادگاه انقلاب سنندج هر کدام بە ٥ ماه حبس تعزیری محکوم شدەاند.

این سە شهروند ابتدا بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە یک سال حبس محکوم شدە بودند کە با اعتراض آنها و رای دادگاه تجدید نظر حکم آنها بە ٥ ماه حبس کاهش یافتە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سیروان، امیر و فرزاد باید طی روزهای آتی خود را بە بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج معرفی و جهت سپری نمودن دوران محکومیت راهی زندان مرکزی این شهر شوند.

این سە شهروند روز شنبە (٢٣ تیر ٩٧ / ١٤ ژوئیە ٢٠١٨)، بە ادارە اطلاعات سنندج احضار و بازداشت شدند و پس از ٣٥ روز هر کدام با وثیقە ٥٠ میلیون تومانی از موقتا از زندان آزاد شدە بودند.