صدور حکم ١٠ سال حبس برای دو جوان اهل ارومیە

23:13 - 4 May 2019

 

هەنگاو: دو شهروند کرد اهل ارومیە  کەدر حین بازگشت از اقلیم کردستان در مرز تمرچن (حاجی عمران) بازداشت شدە بودند بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روز های دادگاه انقلاب دو شهروند اهل دزج مرگور بە نام های بهزاد شهسوار و سیامند شهسوار را  هر کدام بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدەاند.

این حکم بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر شدە است.

این دو شهروند کرد اهل ”دیزج مرگور“ از توابع شهر ارومیە،  دی ماه سال گذشتە در حین بازگشت از اقلیم کردستان در مرز تمرچن (حاجی عمران) بازداشت و بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.

بهزارد و سیامند پس از آنکە بە حبس محکوم شدند با تودیع وثیقە و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شدەاند.