صدور حکم ٩ سال حبس برای دو شهروند اهل اشنویە

صدور حکم ٩ سال حبس برای دو شهروند اهل اشنویە

13:20 - 3 January 2020

 

هەنگاو: دو شهروند اهل اشنویە کە سال گذشتە بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو شهروند اهل اشنویە بە نام های ”عادل سالم فرد“ فرزند صنعان و ”عبدالواحد علی نژاد“ فرزند محمد از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری ٢ اشنویە جمعا بە تحمل ٩ سال حبس محکوم شدەاند.

بر طبق حکم صادرە عبدالواحد علی نژاد  و عادل سالم فرد بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە ترتیب بە بە تحمل ٦  و ٣ سال حبس محکوم شدەاند.

عبدالواحد علی نژاد بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستانی بە تحمل ٥ سال و بە اتهام تبلیغ علیە نظام بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە است کە با توجە بە قانون تجمیع احکام حکم ٥ سال حبس وی قابل اجرا می باشد.

این دو شهروند کرد اواخر بهار سال ١٣٩٧ بە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و پس از چندی با وثیقە از زندان آزاد شدە بودند.