صدور حکم ١٨ ماه حبس برای دو شهروند در بوکان و ماکو

22:58 - 4 September 2019

 

هەنگاو: دو شهروند اهل بوکان و ماکو از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، دادگاه انقلاب ارومیە ”حمید بلخکانلو“ جوان ٢٨ سالە اهل ماکو را بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم کردە است.

حمید بلخکانلو ، روز سەشنبە ٢٨ خرداد ٩٨ (١٨ ژوئن ٢٠١٩)از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و پس از یک ماه در تاریخ ٢٥ مرداد ماه با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.

از سوی دیگر، روز یکشنبە ١٠ شهریور ٩٨ (٢ سپتامبر ٢٠١٩)، جعفر پکند، شهروند اهل بوکان از سوی شعبە ١٠١ دادگاه عمومی این شهر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە ٦ ماه حبس محکوم شدە است.

جعفر پکند، شهروند ٥٠ سالە اهل بوکان، روز چهارشنبە (١٩ تیر / ١٠ ژوئیە)،از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت شدە بود.