صدور حکم ٦٩ ماه حبس برای مژگان کاوسی

صدور حکم ٦٩ ماه حبس برای مژگان کاوسی

20:16 - 20 December 2019

 

هەنگاو: مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت از سوی دادگاه بدوی نوشهر بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٨ آذر ٩٨ (١٩ دسامبر ٢٠١٩)، مژگان کاوسی، نویسندە و محقق اهل کلاردشت از سوی دادگاه بدوی نوشهر بە سە اتهام جداگانە جمعا بە ٦٩ ماه حبس محکوم گرید.

یکی از نزدیکان خانوادە کاوسی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣٠ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم شدە است.

بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣٣ ماه حبس قابل اجرا می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد، کە مژگان تنها بە اتهام نوشتن پستی در اینستاگرامش کە همراه با تصاویری از جانباختگان مریوان و جوانرود منتشر و نوشتە بود “سکوت خیانت است” بە تحمل ٣٣ ماه حبس محکوم شدە است.

مژگان کاوسی در حین نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە و تا ٢٠ روز دیگر می تواند کە بە این حکم اعتراض کند و همان روز و پس از اتمام نشست دادگاه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

مژگان کاوسی روز سەشنبە ١٩ آذر (١٠ دسامبر )،  پس از نزدیک بە سە هفتە بازداشت در ادارە اطلاعات ساری مرکز استان مازندران، بە زندان شهر نوشهر منتقل شدە بود.

وی، روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر  در استان مازندران بازداشت بود. نیروهای ادارە اطلاعات اواسط آذر ماه نیز بە منزل این فعال کرد یورش و اقدام بە تفتیش منزل و ضبط شماری از کتب وی کردەاند.

این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩٦ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود.

این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کوردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.

وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ نویسندە اهل کرکوک را کە دربارە انفال کوردها و سرگذشت تنها بازماندە یک خانوادە کورد می باشد، بە زبان فارسی برگرداندە بود.