صدور حکم ٨٦ ماه حبس برای یک شهروند اهل سقز

صدور حکم ٨٦ ماه حبس برای یک شهروند اهل سقز

22:31 - 13 November 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سقز کە سال گذشتە بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٢ آبان ٩٨ (١٣ نوامبر ٢٠١٩)، شعبە چهارم دادگاه انقلاب سنندج (سنە)، زانکو رمضان زادە فرزند عمر و اهل سقز را بە تحمل ٧ سال و دو ماه حبس محکوم نمود.

بر طبق حکم صادرە، زانکو رمضان زادە بە اتهام عضویت در حزب کوملە کردستان ایران بە تحمل ٦ سال حبس و بە اتهام اقدام بە فعالیت تبلیغی برای این حزب بە ١٤ ماه حبس محکوم شدە است.

با توجە بە قانون تجمیع احکام بیشترین حکم یعنی ٦ سال حبس تعزیری این شهروند کرد قابل اجرا می باشد.

زانکو (آسو) رمضان زادە روز جمعە ٢٦ بهمن ٩٧ (١٥ فوریە ٢٠١٩) همراه با یک شهروند دیگر با هویت ”یاسین کنعانی“  از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سقز بازداشت شدە و پس از سە ماه با وثیقە آزاد شدە بود.

این شهروند سقزی سال ٩٦ نیز بە مدت یک سال بە همین اتهام بازداشت و حبس شدە بود.