صدور حکم ٣٠ ماه حبس برای یک شهروند اهل سنندج

صدور حکم ٣٠ ماه حبس برای یک شهروند اهل سنندج

10:53 - 17 December 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، شهریار اسکویی  ٤٢ سالە و از فعالین شهر سنندج توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە تحمل ٣٠ ماه حبس تعزیری محکوم شدە است.

شهریار اسکویی پیشتر و توسط شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی "سعیدی" بە اتهام همکاری با ”حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە بود. پس اعتراض آقای اسکویی بە حکم صادرە پروندە وی بە دادگاه تجدید نڤر استان ارجاع شدە بود.

بر طبق حکم صادرە از سوی دادگاه تجدید نظر، آقای اسکویی باید طی روزهای آتی جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان مرکزی سنندج معرفی کند.