ضرب و شتم کولبر ١٦ سالە توسط نیروهای مرزبانی

ضرب و شتم کولبر ١٦ سالە توسط نیروهای مرزبانی

00:58 - 8 August 2020


هەنگاو: یک کولبر نوجوان در حین کولبری در مرزهای نوسود واقع در استان کرمانشاه با از سوی نیروهای مرزبانی با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩ (٦ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح در مرزهای نوسود دستەای از کولبران را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.


خبرنگار هەنگاو در پاوە در اینبارە اعلام کرد کە، یک کولبر با هویت “مبین حسینی” ١٦ سالە و فرزند سیروس، اهل روستای دوریسان در اثر ضرب و شتم نیروهای مرزبانی کە با قنداق تفنگ از ناحیە سر و صورت مورد حملە قرار گرفتە، بە شدت زخمی شدە است.


مبین حسینی جهت مداوا بە مراکز درمانی پاوە منتقل شدە وضعیت جسمانی وی مناسب گزارش شدە است.