عارف محمدی بە بند سیاسی زندان ارومیە منتقل شد

11:37 - 19 August 2019

 

هەنگاو: یکی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە، پس از آنکە از سوی دستگاه قضایی بە حبس محکوم شد، بە بند سیاسی این زندان منتقل گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، عارف محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە، از بند ٣ این زندان بە بند زندانیان سیاسی (بند ١٢) منتقل شدە است.

عارف محمدی اهل ارومیە، روز یکشنبە ١٣ مرداد ٩٨ (٤ آگوست ٢٠١٩)، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”عضویت و همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

وی روز یکشنبە ٩ تیر ٩٨ (٣٠ ژوئن ٢٠١٩) همراه با سە شهروند دیگر بە نام های سرهنگ بابکری اهل روستای فلکان و عابد محمدی و حسن براتی اهل روستای باوان ارومیە بازداشت شدە بود.

عارف محمدی در حین محاکمە از داشتن حق وکیل محروم بودە است.