عدم رسیدگی پزشکی منجر بە مرگ یک زندانی در زندان ارومیە شد

عدم رسیدگی پزشکی منجر بە مرگ یک زندانی در زندان ارومیە شد

15:09 - 25 August 2019

 

هەنگاو: یک زندانی کە از ٩ سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس بود، بە دلیل عدم رسیدگی پزشكی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٣١ مرداد ٩٨ (٢٢ آگوست ٢٠١٩)، یک زندانی باهویت ”نوبخت صحرایی“ در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل تعلل در انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این زندانی دچار سکتە قلبی شدە و بە دلیل عدم رسیدگی کامندان زندان و تعلل در انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

نوبخت صحرایی کە در بند ٤ زندان مرکزی ارومیە محبوس بود، از ٩ سال پیش بە اتهام ”معاونت در قتل“ بازداست شدە بود.