عدم رسیدگی پزشکی منجر بە مرگ یک زندانی در زندان ارومیە شد + آمار

عدم رسیدگی پزشکی منجر بە مرگ یک زندانی در زندان ارومیە شد + آمار

16:38 - 12 July 2019

 

هەنگاو: یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل سکتە قلبی و عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسئولین زندان جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٧ تیر ٩٨ / ٨ ژوئیە ٢٠١٩)، یک زندانی با هویت “اشکان مهریوش” در زندان مرکزی ارومیە دچار ایست قلبی شدە و بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی و خراب بودن دستگاه شوک قلبی بهداری زندان، جانش را از دست دادە است.

اشکان مهریوش از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و در بند ١٥ زندان مرکزی ارومیە محبوس بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١١ ماه گذشتە دست کم ١١ زندانی در زندان مرکزی ارومیە جانشان را از دست دادەاند.