عرفان رشیدی بە یک سال حبس محکوم شد

عرفان رشیدی بە یک سال حبس محکوم شد

02:17 - 13 September 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین زیست محیطی کوردستان از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل شهریور ماه امسال، دادگاه انقلاب شهرستان پاوە در استان کرمانشاه، عرفان رشیدی از فعالین شناختە شدە زیست محیطی در این شهر را بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کردە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە این حکم بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ و از سوی دادگاه انقلاب پاوە صادر شدە است.

عرفان رشیدی از اعضای انجمن زیست محیطی ”ژیوای پاوە“ روز چهارشنبە ١٣ تیر ٩٧ (٢٤ ژوئیە ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات پاوە بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.