عزل  از سمت های مدیرتی شماری از معلمین دیواندرە توسط آموزش و پرورش بە بهانە شرکت در اعتصابات

عزل از سمت های مدیرتی شماری از معلمین دیواندرە توسط آموزش و پرورش بە بهانە شرکت در اعتصابات

00:27 - 16 July 2019

 

هەنگاو: بە بهانە شرکت در اعتراضات معلمین در پاییز سال گذشتە، شماری از فرهنگیان شهرستان دیواندرە تحت فشار نهادهای امنیتی  از سوی آموزش و پرورش عزل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ادارە آموزش و پرورش دیواندرە شماری از فعالین فرهنگی را تحت فشار نهادهای امنیتی احضار کردە و برخی از آنها را تهدید نمودە است.

یکی از فرهنگیان دیواندرە کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە،  نهادهای امنیتی  بە ادارە آموزش و پرورش دیواندرە اعلام کردەاند کە از اعطای پس اعم از مدیریت و معاونت و... بە شماری از معلمین خودداری کند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە هر یک از  جمال الیاسی ، حمید آریانا ، اسعد اولیایی و هیوا قریشی بە بهانە حضور در تحصن معلمان در طول سال تحصیلی گذشتە علاو بر عزل شدن از مدیریت و معاونت مدارس بە آنان اعلام گردیدە کە برای سال تحصیلی  آتی حق ندارند در هیچ مدرسە ای هیچ پستی داشتە باشند.

همچنین شماری از معلمین ممنوع تدریس شدەاند کە تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.

در جریان اعتصابات سراسری معلمین در آبان ماه سال گذشتە، دو تن از معلمین دیواندرەای بە نام های ”امید شاه محمدی“ و ”حامد نرگسی“ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدن و در نهایت امید شاه محمدی بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و هم اینک در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد.