علی ساکنی با وثیقە دو میلیارد تومانی آزاد شد

علی ساکنی با وثیقە دو میلیارد تومانی آزاد شد

20:58 - 7 July 2020


هەنگاو: علی ساکنی وکیل پایە یک دادگستری پس از شش روز بازداشت با وثیقە سنگین از زندان سقز آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت دو ظهر روز دوشنبە ١٦ تیر ٩٩ (٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، علی ساکنی، وکیل پایە یک دادگستری پس از هشت روز بازداشت با وثیقە سنگین دو میلیارد تومانی از زندان سقز آزاد شد.


یکی از نزدیکان خانوادە ساکنی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، خانوادە آقای ساکنی برای پروندە ایشان وکیل گرفتەاند، اما تاکنون پروندە وی تحویل وکیل دادە نشدە تا آن را بخواند.

علی ساکنی، روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه شهرامفر سنندج منتقل شدە بود. این وکیل دادگستری روز چهارشنبە بە سقز بازگرداندە و پروندە وی در شعبە سوم بازپرسی سقز بە جریان افتادە است.

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە علی ساکنی بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام و افشای اسرار پروندەاش برای یک زندانی سیاسی“ بازداشت شدە است. وی وکیل هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام می باشد و بە اتهام افشای اسرار پروندە وی بازداشت شدە است.