فایق یوسفی خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نمود

فایق یوسفی خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نمود

22:01 - 31 October 2020

 

هەنگاو: فایق یوسفی کوهنورد اهل سقز کە سال گذشتە از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٣ ظهر روز شنبە ١٠ آبان ٩٩ (٣١ اکتبر ٢٠٢٠)، فایق یوسفی کوهنورد اهل سقز جهت سپری نمودن دوران ١٠ ماهە محکومیت خود خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نمود.

فایق یوسفی روز سەشنبە ١٨ تیر ٩٨ (٩ ژوئیە ٢٠١٩)  همراه با یک کوهنورد دیگر با هویت هادی محمدزادە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سقز بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە آزاد شدە بود.

این دو عضو گروه کوهنوردی ”هەڵۆ“ (عقاب) روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩) از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سقز محاکمە شدند و فایق یوسفی بە ١٠ ماه حبس و هادی محمد زادە بە ٨ ماه حبس با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شدند.

این دو شهروند بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ محاکمە شدە و از اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران نیز تبرئە شدە بودند.

هادی محمدزاده روز دوشنبە ٦ مرداد ٩٩ (٢٧ ژوئیە ٢٠٢٠) جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را به زندان مرکزی سقز معرفی کرده بود.