فردین مولودی با وثیقە آزاد شد

فردین مولودی با وثیقە آزاد شد

11:15 - 1 May 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل سنندج کە مدتی پیش در خیابان های این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە بود، آزاد شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، فردین مولودی، شهروند اهل سنندج کە روز جمعە ٢٩ فروردین (١٧ آوریل) بازداشت شدە بود، پس از ١٠ روز و با وثیقە آزاد شدە است.


هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، نیروهای ادارە اطلاعات فردین مولودی را در خیابان بازداشت و در مقابل دیدگان مردم مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادەاند.


فردین مولودی، روز یکشنبە ١٧ فروردین ٩٩ (٥ آوریل ٢٠٢٠)از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی ”سعیدی“ بە اتهام”همکاری و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٣ ماه و روز حبس محکوم شدە بود.

وی پیشتر بە مدت چند ماه عضو حزب مذکور بودە و پس از جدا شدن از این حزب بە سنندج بازگشتە بود.