فعال سیاسی کرد جهت اجرای حکم حبس و شلاق بە اوین احضار شد

فعال سیاسی کرد جهت اجرای حکم حبس و شلاق بە اوین احضار شد

13:21 - 6 July 2020


هەنگاو: یک فعال سیاسی کرد ساکن تهران کە از سوی دستگاه قضایی بە حبس و شلاق محکوم شدە است، جهت اجرای حکم بە شعبە اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، احمد رضا حائری، فعال سیاسی اهل ایلام و ساکن تهران جهت سپری نمودن دوران شش ماهە حبس و ٧٤ ضربە شلاق بە شعبە اجرای احکام دادسرای اوین احضار شدە است.


احمدرضا حائری از فعالین سیاسی و یکی از متهمین پروندە موسوم بە ”پنجشنبە سیاه اوین“ می باشد. این فعال سیاسی کرد در مرحلە بدوی دادگاه، توسط شعبە ١٥ دادگاه انقلاب تهران بە ریاست قاضی صلواتی بە تحمل ٤٢ ماه حبس محکوم شدە بود و این حکم از سوی شعبە ٣٦ دادگاه تجدید نظر استان تهران بە ریاست قاضی زرگر تایید شد.


پس از اعتراض وکلای متهمین، جلسە دادگاه اواخر اسفند ماه سال ٩٨ در شعبە ٥٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد و احمدرضا حائری از سوی قاضی بابایی از بابت اتهام تبلیغ علیە نظام، تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی بە ٦ ماه حبس تعزیری و ٧٤ ضربە شلاق محکوم گردید.


پروندە موسوم بە پنج شنبە سیاه اوین مروبط می شود بە ٢٨ فروردین ١٣٩٣ کە گارد ویژە زندان اوین بە بهانە بازرسی بند ٣٥٠ زندان اوین با هجوم بە این بند آنها را مورد ضرب و شتم قرار داند.