قاضی پروندە دو زندانی سیاسی: اینجا من تصمیم می گیرم، بیانیە قوە قضاییە و عفو رهبری خریدار ندارد

قاضی پروندە دو زندانی سیاسی: اینجا من تصمیم می گیرم، بیانیە قوە قضاییە و عفو رهبری خریدار ندارد

21:06 - 18 April 2020


هەنگاو: دو زندانی سیاسی اهل اشنویە کە بیش از دو سال است در زندان های ارومیە و کرمان محبوس می باشند، علی رغم اینکە شرایط عفو را دارند، با دخالت قاضی پروندە خود، از حق عفو محروم شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو زندانی سیاسی اهل اشنویە بە نام های ”فاروق شارویرانی“ و ”امیر پیغامی“ کە هر کدام بە تحمل ٤ سال حبس تعزیری و تبعید بە زندان کرمان محکوم شدەاند، علی رغم اینکە تمامی شرایط استفادە از حق آزادی مشروط و مشمول شدن عفو نوروزی و ”رهبری“ را دارند، با مخالفت قاضی پروندە از این حقوق محروم شدەاند.


یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، این دو زندان اواخر اسفند ماه سال گذشتە و پس از شیوع کرونا بە مرخصی اعزام شدەاند و طی روزهای گذشتە جهت پیگیری پروندە خود و حق استفادە از آزادی مشروط و یا عفو بە دادسرای نظامی ارومیە مراجعە کردەاند.


این منبع در ادامە اظهار داشت کە، سید ابراهیم حسینی، قاضی پروندە آنها در دادسرای نظامی بە این دو زندانی گفتە است :” درستە کە شماها مشمول عفو می شوید، اما اینجا من تصمیم می گیرم، بیانیە قوە قضاییە و عفو رهبری خریدار ندارد“.


فاروق شارویرانی ٢١ اردیبهشت ٩٦ و امیر پیغامی و طاهر خورشیدی در روزهای ٨ و ١٠ خرداد همان سال از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و پس از دو ماه بازداشت بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بودند.


این سە شهروند روز سەشنبە ١٤ آذر ٩٦ (٥ دسامبر ٢٠١٨) از سوی شعبە یکم دادسرای نظامی ارومیە بە ریاست قاضی ”ابراهیم حسینی“ کە یک ملا می باشد، بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە حبس و تبعید بە زندان کرمان محکوم شدند. بر طبق حکم صادرە طاهر خورشیدی بە ٧ سال و امیر پیغامی و فاروق شارویرانی هر کدام بە تحمل ٤ سال حبس و تبعید بە زندان کرمان محکوم شدند.


گفتنیست کە فاروق و طاهر بهمن ماه همان سال و امیر پیغامی نیز تیرماه سال ٩٧ بە زندان کرمان تبعید شدند. این سە شهروند پیش از تبعید بە مدت ٨ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و زندان ارومیە محبوس بودەاند کە این مدت برای آنها حساب نشدە است.


طاهر خورشیدی آبان ماه سال گذشتە پس از آنکە بە مرخصی اعزام شد، از ایران خارج شد.