ماه خونین کولبران، کشتە و زخمی شدن ٣٤ کولبر در ماه می ٢٠١٩

ماه خونین کولبران، کشتە و زخمی شدن ٣٤ کولبر در ماه می ٢٠١٩

13:43 - 1 June 2019

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی بیشترین آمار کشتار کولبران بە ثبت رسیدە است. در ماه می ٧٣.٥٪ کولبران با شلیل مستقیم نیروهای مسلح ایران و حشد شعبی کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه می ٢٠١٩، دست کم ٣٤ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە بیشتر آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و نیروهای حشد شعبی کشتە و زخمی شدەاند و نسبت بە ماه آوریل کە ١٥ مورد بودە بیش از ١٢٦٪ افزایش داشتە است.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ٢٥ مورد (٨ کشتە و ١٧ زخمی) معادل ٧٣.٥٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ٤ مورد (٤ کشتە) معادل ١١.٥٪ کل موارد.

 مین: ٢ مورد (١ کشتە و ١ زخمی) معادل ٦٪ کل موارد.

ضرب و شتم و شکستگی: ٢ مورد (٢ زخمی) معادل ٦٪ کل موارد.

سانحە رانندگی: ١ مورد (١ کشتە) معادل ٣٪ کل موارد

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٢٢ مورد شامل (٨ کشتە و ١٤ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ٨ مورد شامل (٤ کشتە و ٤ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان):  ٤ مورد شامل (٢ کشتە و ٢ زخمی).