مجروح شدن سە نفر از نیروهای منابع طبیعی کرمانشاه در اثر انفجار مین

مجروح شدن سە نفر از نیروهای منابع طبیعی کرمانشاه در اثر انفجار مین

20:43 - 1 July 2020


هەنگاو: سە تن از نیروهای منابع طبیعی استان کرمانشاه در حین مهار آتش سوزی ارتفاعات بوزین و مرخیل شهرستان پاوە در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ١١ تیر ٩٩ (١ ژوئیە ٢٠٢٠)، سە نفر از نیروهای ادارە منابع طبیعی استان کرمانشاه در حین مهار آتش سوزی ارتفاعات بوزین و مرەخیل شهرستان پاوە در اثر انفجار مین مجروح شدەاند.


جلیل بالایی، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه در اینبارە بە خبرگزاری حکومتی ”ایرنا“ اعلام کردە است کە دو نفر از نیروهای این ادارە زخمی شدەاند.


با این حال منابع هەنگاو گزارش دادەاند کە سە نفر زخمی شدە و در بیمارستان پاوە مداوا شدەاند.


وضعیت جسمانی این سە نفر خوب گزارش شدە و مدیر داخلی بیمارستان پاوە نیز بە رسانەهای محلی گفتە است کە سە نفر مجروح شدەاند.


عصر روز یک شنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) نیز، سە تن از فعالین زیست محیطی شهرستان پاوە بە نام های مختار خندانی اهل نوسود ، بلال امینی اهل منطقە ایناخی و ساکن پاوە و یاسین کریمی اهل روستای شمشیر پاوە در حین عملیات کنترل آتش سوزی ارتفاعات اطراف مرەخیل پاوە جانشان را از دست دادە بودند.


هەنگاو طی گزارشی اعلام کردە بود این سە شهروند در اثر انفجار مین جانشان را از دست دادەاند. شماری از رسانەهای حکومتی نیز ابتدا اعلام کردە بودند کە در اثر انفجار مین بودە و بعد از ساعاتی خبر را از صفحات خود حذف کردند.