محدودیتهای شدید مسئولین زندان مرکزی ارومیە برای زندانیان و خانوادەهای آنها

محدودیتهای شدید مسئولین زندان مرکزی ارومیە برای زندانیان و خانوادەهای آنها

20:32 - 26 June 2019

 

هەنگاو: طی دو هفتە گذشتە مسئولین زندان ارومیە با اتخاذ قوانین سخت محدودیتهای شدیدی را برای زندانیان و خانوادەهای آنها رقم زدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از دو هفتە پیش مسئولین زندان مرکزی ارومیە با اعمال قوانین جدید محدودیتهای شدیدی را برای زندانیان و خانوادههای آنها رقم زدەاند کە منجر بە اعتراض آنها شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این محدودیت ها پس از آنکە دو هفتە پیش پنج نفر را بە اتهام تلاش برای وارد کردن مواد مخدر بە زندان بازداشت شدە کردەاند، اعمال شدە است.

خانوادە یکی از زندانیان در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە ”متاسفانه این کار باعث شده محدودیت هایی برای زندانیان و خانواده های آنان پیش بیاد مثلا به شدیدترین نحو بازرسی میکنن  و خیلی دیر اجازه ملاقات میدن یعنی برای یک بار ملاقات حضوری چند ساعت باید تو سالن منتظر بمانید“.

وی در ادامە اعلام کرد کە پوشاک و البسه هم که توسط انبار لباس زندان مرکزی ارومیه تحویل گرفته می شد اکنون تحت هیچ شرایطی تحویل گرفته نمیشه و بە خانواده زندانیان می گویند کە باید تو فروشگاه زندان خرید کنند و اونجا هم هیچی ندارد.