مخالفت با آزادی مشروط و تمدید مرخصی یاسین کنعانی زندانی سیاسی کُرد

مخالفت با آزادی مشروط و تمدید مرخصی یاسین کنعانی زندانی سیاسی کُرد

20:55 - 21 October 2020

 

هەنگاو: یاسین کنعانی زندانی سیاسی اهل سقز کە پس از سپری نمودن ٢١ ماه حبس بە تازگی بە مرخصی چند روز اعزام شدە با مخالفت نهادهای مربوطە مرخصیش تمدید نشدە و بە وی اعلام شدە این چند روز هم از سر شما زیادی است.
 
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با مخالفت قاضی ”بداقی“ قاضی ناظر دادگاه سقز با تمدید مرخصی ٨ روزە  یاسین کنعانی زندانی سیاسی اهل این شهر وی باید روز یکشنبە ٤ آبان ٩٩ (٢٥ اکتبر ٢٠٢٠)، برای سپری نمود باقیماندە دوران محکومیت، خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی نماید.

بە گفتە یک منبع مطلع، یاسین کنعانی طی ۲۱ ماه گذشتە از داشتن حق مرخصی محروم بودە و قاضی بداقی در جواب درخواست خانوادە وی برای تمدید مرخصی بە آنها گفتە است : ”این چند روز هم از سر وی زیادی است“ .

یاسین کنعانی مهرماه سال ١٣٩٥ (اکتبر ٢٠١٦) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان سقز بە همراه یک شهروند دیگر با هویت ”عادل حسین زادە“ بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە و موقتاً از زندان آزاد شد.

این شهروند کُرد بعدها از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی ”سعیدی“ بە تهام همکاری با حزب کوملە بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

یاسین کنعانی روز پنجشنبە ٢٥ بهمن ٩٧ (١٤ فوریە ٢٠١٩) جهت اجرای حکم حبس بازداشت و بە زندان مرکزی سقز منتقل شد و از آن زمان از داشتن حق مرخصی محروم بودە و علی رغم سپری نمودن ۲۱ ماه از دوران محکومیت دو سالە نهادهای امنیتی با درخواست عفو مشروط این زندانی سیاسی مخالفت کردەاند.