مختار زارعی، روزنامەنگار و فعال مدنی اهل سنندج بە ٣ سال حبس محکوم شد

مختار زارعی، روزنامەنگار و فعال مدنی اهل سنندج بە ٣ سال حبس محکوم شد

09:56 - 23 January 2019

 

هەنگاو:یکی از فعالین مدنی و روزنامەنگاران ساکن شهر سنە (سنندج) از سوی دستگاه قضایی ایران بە سە سال حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، مختار زارعی، از روزنامەنگاران و فعالین مدنی ساکن شهر سنندج، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب این شهر با ریاست بهروز شرفی یوسفوند بە تحمل ٣ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مختار زارعی به اتهام "توهین به رهبر حکومت ایران" به دو سال حبس تعزیری و به اتهام "تبلیغ عیله نظام" به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است. این فعال مدنی با انتشار پستی در انستاگرام خود نوشتە است کە این حکم بە طور غیابی صادر شدە است.

در رأی دادگاه آمده است که در نهایت اشد مجازات برای این فعال مدنی اجرا می‌شود.

مختار زارعی، روز شنبە (٣٠ تیر ٩٧ / ٢١ ژوئیە ٢٠١٨) پس از احضار بە دادگاه سنندج بازداشت و پس از دو هفتە در تاریخ ١٦ مرادماه با تودیع وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.