مرد پنجاه سالە حاضر شد زهرای ١١ سالە را در ازای ١٧ میلیون طلاق دهد

مرد پنجاه سالە حاضر شد زهرای ١١ سالە را در ازای ١٧ میلیون طلاق دهد

20:27 - 7 February 2019

 

هەنگاو: زهرا دختر ١١ سالەای کە انتشار خبر ازدواج اجباریش در قبال ١٥ میلیون تومان از سوی هەنگاو، انعکاس زیادی در رسانەها داشت، اکنون بە کمک خیرین نیاز دارد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، زهرا دختر ١١ سالە اهل بخش زردلان و هلیلان ایلام کە ناچار شدە بود در ازای قرض پدریش (١٥ میلیون) با مردی ٥٠ سالە با هویت ”ص.ی“ ازدواج کند، اکنون در شرایط روحی نامناسبی بە سر می برد.

بە گفتە یک منبع مطلع، طی دو روز گدشتە شماری از فعالین مدنی ایلام و نمایندە بهزیستی ایلام بە منزل این مرد ٥٠ سالە رفتە و وی راضی شدە است کە در قبال ١٧ میلیون تومان، زهرا را طلاق دهد.

یکی از این فعالین مدنی بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە پس از تحقیقاتی کە انجام دادەایم متوجە شدەایم کە پدر و مادر زهرا هر دو معتاد هستند و بر همین اساس تصمیم گرفتەایم کە زهرا را تحویل ادارە بهزیستی ایلام بدهیم.

فعالین مدنی ایلام از طریق ”هەنگاو“ درخواست کردەاند کە هر کس می تواند این دختر را همکاری کند ما را مطلع نماید.

ایمیل ارتباط

Hengaw.maf@gmail.com