مرگ زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە

مرگ زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە

13:57 - 11 November 2019

 

هەنگاو؛ یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە بە اعدام محکوم بود، بە دلیل تعلل در انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٩ آبان ٩٨ (١٠ نوامبر ٢٠١٩)، یک زندانی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل سهل انگاری مسئولین زندان و اعزام با تاخیر وی بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو هویت این زندانی را ”مرعان خمو“  اهل روستای ”گجین“ از توابع ترگور ارومیە اعلام کردە کە در بیمارستان ”سید شهداء“ ارومیە جانش را از دست دادە است.

مرعان خمو از سال ١٣٩٤ (٤ سال پیش) بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم و در بند ١٥ زندان مرکزی ارومیە محبوس بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، مرعان روز جمعە نیز پس از آنکە وضعیت عمومیش وخیم شدە بود بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە و همان روز بە زندان بازگرداندە شدە بود.