مرگ یک زندانی دیگر در زندان ارومیە، مرگ پنجمین زندانی طی سە ماه

مرگ یک زندانی دیگر در زندان ارومیە، مرگ پنجمین زندانی طی سە ماه

10:08 - 25 September 2019

 

هەنگاو: با مرگ یک زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیە شمار زندانیانی کە  طی سە ماه گذشتە در این زندان جانشان را از دست دادەاند بە پنج نفر رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٧ شهریور ٩٨ ( ١٨ سپتامبر ٢٠١٩)، یک زندانی با هویت ”علی پایا“ در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل سهل انگاری پزشکی جانش را از دست دادە است.

علی پایا ٣ سال پیش بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و بە تحمل ٦ سال حبس محکوم شدە بود. نامبردە اواخر تیرماه دچار سکتە قلبی و از بند ١٥ بە واحد بهداری زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود.

همان روز یک زندانی دیگر با هویت داریوش کنگرلو بە دلیل سهل انگاری پزشکی جانش را از دست دادە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سە ماه گذشتە دست کم پنج زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل سهل انگاری پزشکی جانشان را از دست دادەاند.