ممانعت قاضی سعیدی با آزادی موقت پریسا سیفی

ممانعت قاضی سعیدی با آزادی موقت پریسا سیفی

15:30 - 22 February 2020

 

هەنگاو: پریسا سیفی، فعال فرهنگی اهل کامیاران مدت دو هفتە است کە دست بە اعتصاب غذا زدە و قاضی سعیدی با آزادی موقت وی مخالفت می کند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٣ اسفند ٩٨ (٢٢ فوریە ٢٠٢٠)، خانوادە پریسا سیفی برای آزادی موقت وی وثیقە درخواستی از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب را آمادە و بە این شعبە رفتەاند، اما قاضی سعیدی اعلام کردە است کە این سند ارزشی معادل ٧٠ میلیون دارد و آن را نپذیرفتە است. بە گفتە یک منبع مطلع، کارشناس حکومتی ارزش سند مذکور را کە سند یک خانە دو طبقە بودە بیش از ٤٠٠ مییلیون تومان تشخیص دادە و این در حالی است مبلغ درخواستی برای آزادی پرسیا ٣٠٠ میلیون تومان بودە است.

این منبع مطلع و نزدیک بە خانوادە سیفی در ادامە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، خانوادە سیفی سند دیگری را نیز بردەاند کە قاضی سعیدی با آن مخالفت نمودە و بە آنها گفتە است فردا برگردید تا بگویم چکار کنید.

روز پنج شنبە نیز این خانوادە بە دادگاه انقلاب مراجعە کردە بودند کە قاضی گفتە بود روز شنبە مراجعە نمایید.

از طرف دیگر، پریسا سیفی از ١٤ روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدە و وضعیت جسمانی وی وخیم می باشد.

 هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، شامگاه چهارشنبە ٣٠ بهمن ٩٨ ( ١٩ فوریە ٢٠٢٠)، پریسا سیفی فعال فرهنگی بازداشت شدە اهل کامیاران پس از ١٠ روز اعتصاب بە بیمارستان “توحید” سنندج منتقل شدە است.

وی در حالی بە دلیل وضعیت وخیم جسمانی بە بیمارستان توحید منتقل شدە بودە کە خون بالا آوردە و با این حال حاضر نشدە بود کە سرم برای وی تزریق شود.

پریسا سیفی، از فعالین فرهنگی و مدنی اهل کامیاران از روز یکشنبە ٢٠ بهمن ٩٨ (٩ فوریە ٢٠٢٠) بە نشانە اعتراض بە ادامە بلاتکلیفی و فشار نهادهای امنیتی برای اخذ اعترفات اجباری  دست بە اعتصاب غذا زدە است.

پرونده خانم سیفی به مدت ٤ هفتە است کە به دادگاه انقلاب سنندج انتقال داده شدە، اما هر بار به بهانەای به تعلیق انداختە می شود.

پریسا صیفی روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، پریسا سیفی بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم کردستان بە نشانە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت شدە است.

پریسا سیفی فارغ تحصیل  رشتە هنر (طراحی و گرافیک) و سابقە عضویت در ارکسترای فلارمونیک سنندج را دارست. وی از بازیگران فیلم “مینتی” بودە و سال ٢٠١٧ نیز در برنامە هنری کرد آیدل شرکت کردە بود.