موج دوم کرونا در زندان ارومیە، معاون زندان نیز بە کرونا مبتلا شد

موج دوم کرونا در زندان ارومیە، معاون زندان نیز بە کرونا مبتلا شد

19:04 - 4 July 2020


هەنگاو: با شروع موج دوم ویروس کرونا در داخل زندان مرکزی ارومیە، معاون زندان نیز بە کرونا مبتلا شدە و بهداری زندان تنها مسکن تجویز می کند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١٣ تیر ٩٩ (٣ ژوئیە ٢٠٢٠)، نزدیک بە ٢٠٠ زندانی محبوس در بند ١٤ زندان مرکزی ارومیە با علائم سرفە و مشکوک بە کرونا بە بهداری زندان مراجعە کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، پزشک و پرستارهای زندان بە مسئولین زندان اعتراض و گفتەاند کە ”توانایی معاینە این حجم از بیماران را نداریم و روزانە حداکثر ٢٠ نفر را می توانیم معاینە کنیم.“


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، بهداری زندان تنها درمانی کە برای زندانیان بیمار تجویز می کند مسکن می باشد و هیچ درمان دیگری ندارند.


از سوی دیگر، تست کرونای پیمان خانزاد، معاون رئیس زندان مرکزی ارومیە مثبت اعلام شدە و از امروز دوبارە کتابخانە، باشگاه، سالن و نمازخانە زندان تعطیل شدەاند.