مینا راد بە صورت مشروط از زندان آزاد شد

مینا راد بە صورت مشروط از زندان آزاد شد

15:49 - 17 October 2020

 

هەنگاو: یک شاعر جوان اهل شهرستان دورود استان لرستان کە کە اوایل مهرماه جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و بە زندان قرچک ورامین منتقل شدە بود، بە صورت مشروط آزاد شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢١ مهر ٩٩ (١٢ اکتبر ٢٠٢٠)، مینا راد شاعر ٢٥ سالە اهل شهرستان دورود استان لرستان پس از سپری نمودن ٢٠ روز از دوران محکومیت دو ماهە خود، بە صورت مشروت از زندان قرچک ورامین آزاد شدە است.

این شاعر جوان روز چهارشنبە ٢ مهر ٩٩ (٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران دو ماهە محکومیت، خود را بە زندان قرچک ورامین معرفی نمودە بود.

مینا راد روز شنبە ١٤ مهر ٩٧ (٦ اکتبر ٢٠١٨) پس از احضار بە ادارە اطلاعات شهرستان دورود  بە دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شدە بود کە پس از سە روز موقتاً آزاد شد.

 این شاعر و نویسندە جوان نهایتاً در روز پنجشنبە ١٢ تیر ٩٩ (٣ ژوئیە ٢٠٢٠) از سوی دادسرای فرهنگ و رسانە بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ٢ ماه حبس تعزیری و ٨ ماه حبس تعلیقی محکوم شدە بود. این حکم یکم شهریور ماه در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید گردید.