ناگفتەهایی از خودکشی دختر ١٤ سالە مریوانی پس از ازدواج اجباری + فیلم و عکس

20:40 - 22 December 2018

 

هەنگاو: چهارشنبە هفتە گذشتە یک دختر نوجوان کە بە جای ادامە تحصیل ناچار شدە بود با پسر عموی خود ازدواج کند، خود را بە آتش کشید و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٢٨ آذر ٩٧ / ١٩ دسامبر ٢٠١٨)، یک دختر نوجوان ١٤ سالە در روستای سردوش مریوان با هویت “چرو نیک زاد” فرزند علی از طریق خودسوزی بە زندگی خود پایان دادە است.

پیشتر یک منبع نزدیک بە خانوادە نیک زاد کە نخواست نماش فاش شود در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو گفتە بود کە “ چرو روز جمعە ٢٤ آذر ماه و علی رغم میل خود از سوی خانوادەاش مجبور شدە است کە با پسر عموی خود "بلال"  فرزند محمد ازدواج کند و تنها چند روز پس از ازدواج اجباری خود را بە آتش کشیدە است.

پس از چند روز با پیگیری های هەنگاو معلوم شد کە این دختر ناچار بە ترک تحصیل و علی رغم میل باطنی خود با پسر عمویش ازدواج کند و تمامی اعضای خانوادەاش هم بە این امر واقف بودەاند.

پیشتر خانوادە این دختر اعلام کردە بودند کە چرو ١٦ سالە بودە، اما پس از پیگیری های هەنگاو معلوم شد کە وی تنها ١٤ سال سن داشتە است.

 بر طبق قوانین بین المللی ازدواج کودکان زیر ١٨ سال ممنوع می باشد، اما در ایران سن قانونی برا ازدواج کودکان ١٣ سال می باشد.