نوجوان ١٧ سالە در اولین شب کولبری در رودخانە غرق شد

نوجوان ١٧ سالە در اولین شب کولبری در رودخانە غرق شد

13:50 - 15 May 2019

 

هەنگاو: یک نوجوان اهل اشنویە کە بە دلیل فقر ناچار بە کولبری شد، در اولین شب کولبری در رودخانە گادر اشنویە غرق شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه سەشنبە (٢٤ اردیبهشت ٩٨ / ١٤ می ٢٠١٩)، یک کاسبکار اهل اشنویە با هویت ”آرام زردە شوانە“ فرزند واحد در حین کولبری در آب رودخانە گادر اشنویە غرق شد.

آرام تنها ١٧ سال سن داشتە و برای اولین بار بود کە با قاطری کە کرایە کردە بود، بە کولبری رفتە بود و در حوالی پل ”آیشە خان“ در رودخانە گادر غرق شد.

این نوجوان ١٧ سالە اهل روستای گندویلە بودە و پدرش در زندان می باشد کە بە دلیل فقر بە کولبری روی آردە بود.