هدف قرار دادن دو عضو سپاه پاسداران در بانە طی کمتر از ١٠ روز

هدف قرار دادن دو عضو سپاه پاسداران در بانە طی کمتر از ١٠ روز

14:27 - 23 March 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو عضو سپاه پاسداران در شهرستان بانە از سوی افراد ناشناس مورد حملە قرار گرفتەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٣ فروردین ٩٩ (٢٢ مارس ٢٠٢٠)، یکی از اعضای سپاه پاسداران با هویت ”حسین رحمانی“ کە فرماندە پایگاه ”قادر خانزادە“ بودە از سوی گروهی ناشناس مقابل منزل خودش بە رگبار بستە شد.


بر طبق گزارش رسیدە، این عضو سپاه پاسداران از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە و هم اینک در بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهرستان بانە تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.


شامگاه یکشنبە ٢٥ اسفند ٩٨ ( ١٥ مارس ٢٠٢٠) نیز، یکی دیگر از اعضای سپاه پاسداران در بانە با هویت ”ناصر صالح زادە“ از سوی گروهی ناشناس هدف قرار گرفت کە در اثر این حملە یکی از فرزندان وی بە نام ”مرتضی صالح زادە“ کشتە شد. سایت کردستان میدیا، سایت رسمی حزب دمکرات کردستان ایران در اینبارە نوشتە است کە مرتضی نیز از اعضای سپاه پاسداران بودە است.


تا زمان تنظیم این خبر، هیچ گروهی مسئولیت این دو حملە را در شهرستان بانە بر عهدە نگرفتە است.