هنرمند کرد در حین کولبری زخمی شد

هنرمند کرد در حین کولبری زخمی شد

15:41 - 6 July 2020


هەنگاو: یکی از هنرمندان کرد در شهرستان پاوە در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نودشە دچارە حادثە شدە و زخمی شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، یکی از هنرمندان اهل بخش نودشە از توابع شهرستان پاوە در استان کرمانشاه با هویت ”فواد ضیایی“ در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نودشە بە دلیل سقوط از ارتفاع از ناحیە پا دچار شکستگی شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این هنرمند کە از سر ناچاری بە کولبری روی آوردە است، در حین فرار از کمین نیروهای مسلح از ارتفاع سقوط کردە است.


فواد ضیایی معروف بە ”فواد نودشی“ نزدیک بە دو دهە است کە در زمینە هنر و خوانندگی فعالیت دارد.