والی درودی و عمر امامی پس از ٢٤ سال حبس آزاد شدند

والی درودی و عمر امامی پس از ٢٤ سال حبس آزاد شدند

10:08 - 17 December 2019

 

هەنگاو: پس از موافقت دادستانی یزد و اطاعات کرمانشاه با آزادی دو زندانی سیاسی کرد کە مدت ٢٤ سال است در زندان های کرمانشاه و یزد محبوس می بودند، این دو زندانی آزاد شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ٢٦ آذر ٩٨ (١٧ دسامبر ٢٠١٩)،  دو زندانی سیاسی کرد بە نام های ”والی درودی“ و ”عمر امامی“ کە ٢٤ سال است در حبس بە سر می برند پس از موافقت دادستانی یزد و اطلاعات کرمانشاه از زندان آزاد شدند.

هەنگاو چندی یش در گزارشی اعلام کردە بود کە، ، دادستان یزد پس از موافقت با آزادی این دو زندانی سیاسی، نامەای بە اطلاعات کرمانشاه فرستادە و آنها باید ظرف ماه آیندە نظر نهایی خود را دربارە آزادی این دو زندانی اعلام کنند.اگر اطلاعات کرمانشاه با آزادی این دو زندانی موافقت کند، آنها در آیندەای نزدیک آزاد خواهند شد.

عمر امامی در تاریخ ٣ خرداد و والی درودی در تاریخ ٩ خرداد سال ١٣٧٥ پس از یک درگیری کە میان گروهی از پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران در کوهستان شاهو روی داد، بە همراه با دو پیشمرگە دیگر بە نام های محمد مرادی و علی صالحی بە اسارت در آمدە بودند.

در تاریخ ٦ آذر ١٣٧٥ از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه این چهار نفر را بە اتهام محاربە از طریق عضویت در حزب دمکرات بە حبس محکوم و پس از دە سال حبس در زندان دیزل آباد کرمانشاه، بە زندان یزد تبعید شدند.

بر طبق حکم صادرە والی درودی اهل کامیاران و عمر امامی اهل جوانرود بە حبس ابد و محمد مرادی اهل سرپل ذهاب و علی صالحی اهل روانسر بە تحمل ٢٠ سال حبس محکوم شدند.

علی صالحی و محمد مرادی پس از اتمام دوران محکومیت ٢٠  سالە خود از زندان آزاد شدند و حکم والی درودی و عمر امامی نیز پس از ٢١ سال حبس، از حبس ابد بە ٢٥ سال

گفتنیست کە والی درودی پس از ١٧ سال و عمر امامی پس از١٨ سال حبس از حق مرخصی برخوردار شدند.

همچنین، والی درودی در دوران حبس مادرش را از دست داد و تنها فرزند دخترش نیز ازدواج  کرد، اما مسئولین زندان اجازە شرکت در این دو مراسم را بە وی نداند.