وضعیت وخیم جسمانی اسماعیل مریدی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود

وضعیت وخیم جسمانی اسماعیل مریدی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود

13:19 - 18 April 2020


هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل ثلاث باباجانی کە مدت پنج سال است در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس می باشد مدت هفت روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک زندانی سیاسی اهل شهرستان ثلاث باباجانی با هویت ”اسماعیل مریدی“ مدت هفت روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدە و وضعیت جسمانی وی وخیم می باشد و همین منجر بە نگرانی خانوادە اش شدە است.


اسماعیل مریدی از روز یکشنبە ٢٤ فروردین ٩٩ (١٢ فوریە ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراص بە رد درخواست مرخصی و یا آزادی مشروط از سوی نهادهای امنیتی در زندان دیزل آباد کرمانشاه دست بە اعتصاب غذا زدە است.


این شهروند کرد روز پنج شنبە ٧ خرداد ٩٤ (٢٨ می ٢٠١٥) از سوی نیروهای نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بازداشت و بعدها از سوی شعبە چهارم دادگاه انقلاب کرمانشاه بە اتهام همکاری با ”حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)“ بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم شدە است.

حکم ١٠ سال حبس آقای مریدی دو بار بە دیوان عالی کشور ارجاع دادە شدە و در نهایت این حکم از سوی شعبە ٩ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه عینا تایید شدە است.


پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە، باوجودی کە وی نیمی از دوران محکومیت خود را سپری نمودە تاکنون بە مرخصی اعزام شدە است و اقدامات مکرر خانوادە برای عفو مشروط و یا اعزام وی بە مرخصتی با دخالت های ادارە اطلاعات و سپاه پاسداران بی نتیجە ماندە است.