وقوع درگیری مسلحانە در ارومیە

وقوع درگیری مسلحانە در ارومیە

23:46 - 23 June 2020


هەنگاو: شامگاه روز سەشنبە درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در اطراف ارومیە روی دادە و این درگیری ادامە دارد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه سەشنبە ٣ تیر ٩٩ (٢٣ ژوئن ٢٠٢٠)، دگیری شدیدی میان نییروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در نزدیکی روستای ”کوران“ از توابع منطقە صوما و برادوست ارومیە روی دادە است.


گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از این می باشد کە دست کم ٣ عضو سپاه پاسداران در این درگیری کشتە شدەاند و در گیری تا زمان تنظیم این خبر ادامە دارد.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە روستای کوران از سوی نیروهای سپاه پاسداران محاصرە شدە و نیروهای زیادی بە منطقە درگیری اعزام شدەاند.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای حکومتی نیز خبری را در اینبارە منتشر نکردەاند.

 

ساعت ١٢ بە وقت ایران
بر طبق گزارشات دریافتی، چندین فروند بالگرد سپاه پاسداران بە محل درگیری اعزام شدە و رفت و آمد در این منطقە نیز ممنوع شدە است.