وقوع درگیری مسلحانە در مرزهای اشنویە

وقوع درگیری مسلحانە در مرزهای اشنویە

11:45 - 21 July 2020


هەنگاو: عصر روز گذشتە درگیری مسلحانەای در مرزهای اشنویە میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە وقوع پیوست.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٣٠ تیر ٩٩(٢٠ ژوئیە ٢٠٢٠)، در ارتفاعات مرزی سیاکوه (سیاکیو) اشنویە درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.


تا زمان تنظیم این خبر، خبری مبنی بر تلفات طرفین درگیری منتشر نشدە و هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفتەاند.


با این حال روز گذشتە گزارشاتی بە دست هەنگاو رسیدە بود کە، نیروهای سپاه پاسداران ٤ جوان را در ارتفاعات مرزی اشنویە بە شدت مورد ضرب و شتم قرار دادە و آنها را بازداشت کردەاند.


این چهار جوان بە پادگان شاکرآباد (صمد بوستانی) منتقل شدە و تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است. گزارش رسیدە حاکی از آن می باشد کە یکی از بازداشت شدگان بە شدت زخمی شدە بود.
 

این خبر بە روز خواهد شد