وقوع درگیری مسلحانە در مرزهای ماکو

وقوع درگیری مسلحانە در مرزهای ماکو

16:09 - 24 August 2020

 

هەنگاو: سپاس پاسداران با انتشار بیانەای از وقوع درگیری مسلحانە در مرزهای شهرستان ماکو خبر داد کە در آن سە عضو یکی از احزاب کُردستانی جانشان را از دست دادەاند.

بر طبق بیانەای کە روابط عمومی قرارگاه حمزە سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه پاسداران در ارومیە منتشر کردە است، شامگاه یکشنبە ٢ شهریور ٩٩ (٢٣ آگوست ٢٠٢٠)، در مناطق مرزی شهرستان ماکو درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کُردستانی بە وقوع پیوستە است.

بر طبق این بیانیە، در نتیجە این درگیری سە عضو طرف درگیری سپاه پاسداران جانشان را از دست دادەاند. در بیانیە سپاه اشارەای بە هیچ یک از احزاب کُردستانی نشدە و تاکنون هیچ یک از احزاب کُردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و یا آن را تایید نکردەاند.

سپاه پاسداران اعلام کردە کە این گروه مسلح از داخل خاک ترکیە وارد مرزهای ماکو شدەاند و نیروهای آنها تلفاتی نداشتەاند.