پایان اعتصاب غذای اقبال زاعی پس از تحقق خواستەهایش

پایان اعتصاب غذای اقبال زاعی پس از تحقق خواستەهایش

21:37 - 9 November 2019

 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە هفتە گذشتە ١١ آبان ٩٨ (٢ نومبر ٢٠١٩)، اقبال زارعی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز پس از ١٩ اعتصاب و تحقق خواستەهایش بە اعتصاب خود پایان دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، رئیس زندان و قاضی اجرای احکام کە سقز بە نزد این زندانی سیاسی رفتە و بە ایشان قول دادەاند کە در صورت پایان دادن بە اعتصابش طی دە روز آیندە مقدمات آزادی وی فراهم خواهد شد. در صورت عملی شدن وعدە این مسئول حکومتی، اقبال زارعی باید طی روزهای آتی از زندان آزاد شود.

اقبال زارعی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز، از روز چهارشنبە ٢٤ مهر ٩٨ ( ١٦ اکتبر ٢٠١٩)، بە نشانە اعتراض بە اجرایی نشدن دستور رئیس قوە قضائیە مبنی بر بخشش دوران باقیماندە حبسش، دست بە اعتصاب غذا زدە است.

ادارە اطلاعات با دخالت در پروندە اقبال زارعی مانع آزادی وی شدەاند.

اقبال زارعی ٣٥ سالە و متاهل می باشد کە  روز شنبە ١٩ تیر ٩٥ (٩ ژوئیە ٢٠١٦)، از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید.

این شهروند کە اهل روستای “خوشە درە” سقز می باشد از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی سقز محبوس می باشد.